UPSC Civils GK: 13 Separate State Movements Across India 2023

Assam – Bodoland, Karbi, Anglong

Karnataka – Kodagu (Coorg)

Maharashtra – Vidarbha

Gujarat – Saurashtra

Uttar Pradesh – Harita Pradesh, Paschim Pradesh, Awadh Pradesh, Purvanchal

Madhya Pradesh – Vindhya Pradesh, Awadh

Bihar, Jharkhand – Mithilanchal, Kosal

Kerala and Karnataka Borders – Tulunadu

West Bengal – Gorkhaland

Odisha – Kosal

Jammu Kashmir – Ladakh

Meghalaya – Garoland

Manipur – Cookeland