TOP 10 GST REVENUE STATES (MARCH, 2023)

10. Odisha: 4,749 Cr

9. Telangana: 4,804 Cr

8. Delhi; 4,840 Cr

7. West Bengal: 5,092 Cr

6. Uttar Pradesh: 7,613 Cr

5. Haryana: 7,780 Cr

4. Tamil Nadu: 9,245 Cr

3. Gujarat: 9,919 Cr

2. Karnataka: 10,360 Cr

1. Maharashtra: 22,695 Cr