Nuclear Power Plants in India 2022(Operational)

Kudankulam (Tamil Nadu) - 2,000 MWh

Tarapur (Maharashtra) - 1400 MWh

Rajasthan - 1180 MWh

Kakrapar (Gujarat) - 1,140 MWh

Kaiga (Karnataka) - 880 MWh

Madras (Kalpakkam) Tamil Nadu - 440 MWh

Narora (Uttar Pradesh) - 440 MWh