First in India (Male)

Pt. Jawaharlal Nehru

Nawang Gombu

J.R.D. Tata

James Hicky

General Cariappa

Rakesh Sharma

Charan Singh

C.V. Raman

Dr. Radhakrishnan

Ganesh Vasudev Mavalankar