Birthday Special - Biography of Chatrapati Shivaji Maharaj

Name: Shivaji Bhonsle

Birth: February 19, 1630 at Shivneri Fort, Pune district, Maharashtra

Parents: Shahaji Bhonsle (Father) and Jijabai (Mother)

Spouse: Saibai, Soyarabai, Putalabai, Sakvarbai, Laxmibai, Kashibai

Children: Sambhaji, Rajaram, Sakhubai Nimbalkar, Ranubai Jadhav, Ambikabai Mahadik, Rajkumaribai Shirke

Death: April 3, 1680, after suffering from a bout of dysentery

Seat of Power: Raigad Fort, Maharashtra

Successor: Sambhaji Bhonsle