Sobriquets: India

Jaipur

Amritsar

Calcutta

Punjab

Udaipur

Kashmir

Khajjar, Himachal Pradesh